Privacystatement

 

 

 • Algemeen

Wij (NexaVelo Advocaten) verwerken persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG’’). Wij respecteren uw persoonsgegevens en wij zorgen ervoor dat wij deze vertrouwelijk behandelen. Met dit privacystatement geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie wij de persoonsgegevens verwerken.

 

 • Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon (de betrokkene). In de meeste gevallen krijgen wij uw persoonsgegevens van u. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren krijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites.

 

 • Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures: wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (incl. administratieve afhandeling) van de betreffende opdracht;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Verlenen van incassodiensten;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen: wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen;
 • Marketing- en communicatieactiviteiten;
 • Deelname aan onze events: bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u een deelnamebewijs toe te kunnen sturen;
 • Werving en selectie: om uw sollicitatie te kunnen behandelen, vragen wij om persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan.

 

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • Contactgegevens zoals adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • Aanvullende persoonsgegevens zoals kopie identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • Financiële informatie;
 • Technische gegevens zoals uw IP adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • Alle overige gegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 

 • Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

 

 • Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat noodzakelijk is voor onze  dienstverlening. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk van een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt sluiten wij een verwerkersovereenkomst waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundige rapport.

 

 • Beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via privacy@nexavelo.nl.

 

 • Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van de beroeps- of gedragsregels dan houden wij deze termijn aan.

 

 • Privacy rechten van betrokkenen

Als wij persoonsgegevens van u verwerken kunt u bij ons een verzoek doen tot inzage, rectificatie, correctie, verwijdering, het overdragen aan een andere partij en /of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken of een eerder verleende toestemming intrekken. Een verzoek, bezwaar of intrekking van een eerder verleende toestemming kunt u sturen aan ons via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij niet of niet volledig aan uw verzoek of bezwaar kunnen voldoen. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoek kunt u richten aan:

Adres:                         NexaVelo Advocaten, Postbus 85308, 3508 AH UTRECHT

Email:                         privacy@nexavelo.nl

Telefoon:                    030-6008383

Contactpersoon:        E.H. van Oosterwijk

 

 • Social media

Op de website van Nexa Velo Advocaten (www.nexavelo.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Nexa Velo Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden gebruik maakt is het raadzaam eerst het privacy statement door te lezen.

 

 • Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het gebruik van onze website worden meegestuurd en die uw computer of mobiele apparaat opslaat.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en u gemakkelijk van de site gebruik kunt maken.

 

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen wij het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten wij welke delen van de site populair zijn en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

 

 • Wijziging privacystatement

Wij kunnen dit privacystatement wijzigen. Dit privacystatement hebben wij voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2020.

 

 • Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen via:

Adres:                         NexaVelo Advocaten, Postbus 85308, 3508 AH UTRECHT

Email:                         privacy@nexavelo.nl

Telefoon:                    030-6008383

Contactpersoon:         E.H. van Oosterwijk

Mocht u contact op willen nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor algemene informatie over uw privacyrechten, dan kan dat via het Informatie- en Meldpunt Privacy: 088-1805250 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur).

In het geval van schending van uw privacyrechten kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen. Hiervoor verwijzen wij u naar de klachtenpagina op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

NexaVelo Advocaten is een handelsnaam van NexaVelo Advocaten B.V. (KvK 30139071).