Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Overeenkomst en totstandkoming

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Velo Advocaten B.V., handelend onder de naam Nexa Velo Advocaten (hierna: “NVA”), en haar cliënt (“de cliënt”). De Voorwaarden gelden ook voor alle opvolgende overeenkomsten en rechtsbetrekkingen.

1.2. Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de cliënt en NVA. Dat geldt ongeacht of het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

1.3. NVA is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

  1. a) tussen NVA en de cliënt verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost;
  2. b) de cliënt surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of wanneer deze in staat van surseance of faillissement verkeert;
  3. c) de cliënt om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft verzocht of deze regeling van toepassing is verklaard.

1.4. Onder meer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is NVA verplicht om de identiteit van haar cliënten vast te stellen en onder bepaalde omstandigheden (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Voor zover nodig geeft de cliënt NVA hiervoor toestemming.

1.5. NVA verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt in het kader van haar dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Ook zal zij deze in een bestand opnemen voor marketingdoeleinden. Op eerste verzoek van de cliënt zal NVA deze uit laatstgenoemd bestand verwijderen.

 

Artikel 2 | Inschakelen derden

2.1. Wanneer NVA dat nuttig of noodzakelijk acht kan zij in eigen persoon of als vertegenwoordiger van de cliënt derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

2.2. Voor zover mogelijk zal NVA de inschakeling van derden vooraf met de cliënt afstemmen, tenzij het gaat om procesadvocaten of deurwaarders.

2.3. Aansprakelijkheid van NVA voor door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

2.4. NVA is gemachtigd de algemene voorwaarden (inclusief eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) die de derde hanteert (mede) namens de cliënt te aanvaarden.

 

Artikel 3 | Aansprakelijkheid jegens derden
3.1.
Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de werkzaamheden van NVA en de resultaten daarvan.

3.2. De cliënt vrijwaart NVA voor alle (gepretendeerde) aanspraken van derden die verband houden met de overeenkomst tussen NVA en de cliënt alsmede voor alle in verband met die aanspraken door NVA te maken kosten.

 

Artikel 4 | Betaling en facturering

4.1. Facturering van de werkzaamheden vindt in beginsel maandelijks plaats op basis van nacalculatie overeenkomstig het uurtarief van de betrokken personen, zoals dat geldt op het moment van uitvoering van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. NVA mag haar tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door NVA gehanteerde tarieven en kostenindicaties exclusief btw.

4.4. De kosten die niet in de tarieven van NVA zijn inbegrepen (verschotten) komen voor rekening van de cliënt. Het gaat hierbij onder meer om de kosten voor derden als bedoeld in artikel 2 van deze Voorwaarden, griffierechten en reis- en verblijfkosten.

4.5. NVA heeft het recht om aan de cliënt voorschotten in rekening te brengen en steeds pas werkzaamheden te verrichten nadat zij het daartoe strekkende voorschot heeft ontvangen.

4.6. Op eerste verzoek van NVA dient de cliënt tot genoegen van NVA zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

4.7. De cliënt dient te betalen binnen de op de factuur aangegeven termijn. Bij gebreke daarvan geldt een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum.

4.8. Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De cliënt is vanaf het moment van intreden van het verzuim aan NVA een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Ook is de cliënt vanaf dat moment buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente. Als de cliënt een consument is geldt het tarief volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

4.9. In het geval van een eventuele procedure tussen NVA en de cliënt is de cliënt naast nakoming van diens verplichtingen tevens gehouden om de in verband daarmee daadwerkelijk door NVA gemaakte kosten te vergoeden.

4.10. Opschorting en verrekening door de cliënt zijn uitgesloten.

 

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

5.1. Iedere aansprakelijkheid van NVA jegens de cliënt is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door NVA gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat NVA conform de polisvoorwaarden verschuldigd is.

5.2. De aansprakelijkheid van NVA voor schade aan personen of zaken is beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed, te vermeerderen met het eigen risico dat NVA op grond van de polisvoorwaarden verschuldigd is.

5.3. Indien en voor zover geen uitkering onder vorenbedoelde verzekeringen plaatsvindt is de aansprakelijkheid van NVA beperkt tot maximaal € 5.000,-, tenzij het bedrag dat de cliënt voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan aan NVA heeft betaald lager is. In het laatstgenoemde geval is de aansprakelijkheid van NVA beperkt tot dat lagere bedrag.

5.4. Iedere aansprakelijkheid van (rechts)personen die direct of indirect aan NVA zijn of waren verbonden is uitgesloten. Hieronder vallen onder meer (oud-)werknemers, adviseurs en (middellijk) aandeelhouders.

5.5. NVA heeft deze Voorwaarden mede bedongen ten behoeve van de in het vorige lid genoemde personen. Zij kunnen zich te allen tijde daarop beroepen.

5.6. Iedere aanspraak van de cliënt verjaart na verloop van één jaar na aanvang van de dag die volgt op degene waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met NVA als de daarvoor (vermoedelijk) aansprakelijke persoon.

5.7. De Stichting Beheer Derdengelden Velo Advocaten houdt een derdengeldenrekening aan bij Rabobank. Voor een tekortkoming van de bank zijn NVA en de stichting niet aansprakelijk.

 

Artikel 6 | Rechtskeuze, klachtenregeling en forumkeuze

6.1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de cliënt en NVA is Nederlands recht van toepassing.

6.2. Als de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van NVA dient hij zijn klacht eerst conform de klachtenregeling van NVA voor te leggen aan de daarin genoemde klachtenfunctionaris. De klachtenregeling is hier beschikbaar.

6.3. Alle geschillen die tussen de cliënt en NVA mochten ontstaan en die na het doorlopen van de klachtenregeling van NVA niet naar tevredenheid van één van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland worden voorgelegd.

6.4. Van deze Voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In geval van een discrepantie prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Velo Advocaten B.V. is gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30139071.