Algemene voorwaarden Allonge

ALLONGE BIJ ALGEMENE VOORWAARDEN NEXA VELO ADVOCATEN
IN VERBAND MET INCASSO-OPDRACHTEN

Artikel 1 | Incasso-opdracht en werkzaamheden

1.1. Na acceptatie van de Incasso-opdracht van de opdrachtgever (hierna: “de cliënt”) door Nexa Velo Advocaten (hierna “NVA”) is NVA gerechtigd om ter uitvoering van de Incasso-opdracht als onmiddellijk vertegenwoordiger van de cliënt al datgene te doen wat naar haar oordeel wenselijk en/of noodzakelijk is. Dit houdt onder meer in dat NVA in het geval waarin de debiteur van de cliënt (hierna: “de debiteur”) slechts de hoofdsom heeft voldaan zowel in de buitengerechtelijke als in de gerechtelijke fase de bevoegdheid heeft om ook betaling van rente en kosten af te dwingen, welke kosten toekomen aan NVA.

1.2. Bij Incasso-opdrachten is in ieder geval vereist dat:

 1. a) de vordering opeisbaar is;
 2. b) de debiteur een vaste woon- of verblijfplaats in binnen- of buitenland heeft;
 3. c) de cliënt zijn vorderingsrecht voldoende kan onderbouwen, een en ander ter beoordeling van NVA.

Artikel 2 | Toerekening betalingen

2.1. Ten opzichte van de debiteur strekken betalingen – voor zover mogelijk – achtereenvolgens in mindering op:

 1. a) door de debiteur (al dan niet in rechte vastgestelde) verschuldigde kosten;
 2. b) rente;
 3. c) (restant) hoofdsom.

2.2. Ten opzichte van de cliënt worden betalingen van de debiteur als volgt toegerekend:

 1. a) honorarium en incassoprovisie;
 2. b) rente;
 3. c) (restant) hoofdsom.

2.3. Over betalingen door de debiteur is de cliënt aan NVA de overeengekomen incassoprovisie verschuldigd. Als betalingen worden aangemerkt:

 1. a) alle door NVA geïncasseerde bedragen;
 2. b) betalingen, door of namens de debiteur al dan niet rechtstreeks aan de cliënt verricht;
 3. c) creditering door de cliënt;
 4. d) (retour) ontvangst van goederen.

Artikel 3 | Incassoprovisie blijft verschuldigd
3.1.
Zodra NVA de incasso-opdracht heeft geaccepteerd is de cliënt de bij de debiteur in rekening gebrachte incassoprovisie over de hoofdsom ook aan NVA verschuldigd indien deze zonder toestemming van NVA de vordering zelf incasseert en/of de incassowerkzaamheden van NVA belemmert en/of de opdracht van NVA intrekt en/of beëindigt. 

Artikel 4 | Informeren over ontvangst betaling en doorstorting kosten

4.1. De cliënt informeert NVA onverwijld zodra hij een betaling en/of reactie van de debiteur ontvangt. Voor zover de betaling betrekking heeft op kosten zal de cliënt deze binnen 15 dagen na ontvangst aan NVA doorstorten.

Artikel 5 | Toestemming voor verrekening

5.1. De cliënt stemt in met en machtigt NVA hierbij tot verrekening van hetgeen de cliënt aan NVA verschuldigd is met de door NVA ten behoeve van de cliënt ontvangen bedragen.

Velo Advocaten B.V. is gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30139071.