• 11 Jan

    Wetgeving: geen gratis plastic tasjes meer, maar wat is er nog meer gewijzigd per 1 januari 2016?

Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen! Nexa Velo Advocaten wenst u in alle opzichten een voorspoedig 2016!

Ook per 1 januari 2016 is er weer een en ander gewijzigd in de wetgeving. De overheid doet haar best om voor ondernemers geldende nieuwe wetgeving niet meer dan één keer per half jaar in werking te laten treden en dat lukt meestal vrij aardig. De belangrijkste, meest in het oog springende wetgeving voor u als ondernemer laat ik hierna de revue passeren. Daarbij merk ik op dat in algemene zin het aantal wetswijzigingen voor ondernemers meevalt. Uiteraard kan dit per onderneming nog wel wat verschillen, maar wereldschokkende wijzigingen in het ondernemingsrechtelijke landschap zijn er in mijn optiek niet.

Recht op flexibeler werken

Al veel langer was het voor werknemers mogelijk om aanpassing van de overeengekomen arbeidsduur te bewerkstelligen. Wilde een werknemer meer of minder uren gaan werken, dan moest de werkgever daar in principe aan mee werken,  uitzonderingen daargelaten. Nu is het ook mogelijk geworden voor werknemers om de werktijden en de plaats waar de werkzaamheden verricht worden aan te laten passen.  Daartoe is de Wet aanpassing arbeidsduur gewijzigd. De werknemer moet het verzoek wel tijdig (minimaal twee maanden van tevoren) doen en hij/zij moet ook tenminste 26 weken in dienst zijn. Ook gaat het om ondernemingen waar tenminste 10 werknemers werken.

Jaarrekening

Het jaarrekeningenrecht is aangepast aan de Europese richtlijn jaarrekening. Dat betekent onder meer dat middelgrote, kleine en zeer kleine ondernemingen eerder gebruik kunnen maken van interessante vrijstellingen in het jaarrekeningenrecht. Daaronder vallen onder meer het mogen opstellen van een veel eenvoudigere jaarrekening (voor micro-ondernemingen), een verminderde publicatieplicht. Ook geldt voor kleinere ondernemingen geen verplichte accountantscontrole. Het deponeren van jaarrekeningen kan vanaf nu overigens nog uitsluitend digitaal.

Personeel

Na de ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht van afgelopen jaar zijn er weer diverse, vaak wat  kleinere wijzigingen. De AOW-leeftijd en het minimumloon zijn verhoogd. Ingrijpender zijn de maatregelen om schijnconstructies te voorkomen. Vanaf 1 juli 2015 was bijvoorbeeld al wettelijk geregeld dat ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk was voor de loonbetaling aan de werknemer. Vanaf 1 januari 2016 is het ook niet meer toegestaan om het salaris volledig contant uit te betalen. Het gedeelte van het salaris tot het minimumloon moet giraal worden betaald. Gebeurt dat niet dan loopt de werkgever het risico een boete te moeten betalen.

Verder is het in dienst nemen van een AOW-er aantrekkelijker gemaakt. Zo is de verplichting het loon door te betalen bij ziekte verkort tot maximaal 13 weken. Ook zijn er minder re-integratieverplichtingen en is de mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een AOW-er verruimd (zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van maximaal vier jaar).

Centraal register taxateurs

Het al eerder aangekondigde centrale register voor vastgoed taxateurs is inmiddels van start gegaan. Het register moet waarborgen dat opdrachtgevers op één plek terecht kunnen voor vakbekwame, betrouwbare en objectieve taxateurs. Het is te raadplegen via www.nrvt.nl.

Meldplicht datalekken

Op 1 januari is de meldplicht datalekken ingegaan. Dit houdt in dat organisaties een ernstig datalek moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nieuwe naam van het voormalige College Bescherming Persoongegevens). Melden kan via het meldloket datalekken. Als voorbeelden van een datalek worden genoemd: het kwijtraken van een usb-stick met persoonsgegevens daarop, diefstal van een laptop of inbreuk in een databestand door een hacker. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een datalek dat gemeld moet worden zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens beleidsregels opgesteld.

Dit waren de meest in het oog springende wetswijzigingen waar veel ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Mocht u meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials