• Veelgestelde vragen COVID-19 ZZP en MKB

 1. Ik ben als ondernemer geraakt door de coronacrisis. Op welke financiële noodmaatregelen kan ik mogelijk aanspraak maken?

De overheid heeft het noodpakket aan tijdelijke financiële regelingen verlengd. In onderstaande infographic heeft de overheid een overzicht van deze regelingen gegeven:

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 )

De NOW hebben wij onder het kopje “Arbeid” uitgewerkt. Hieronder zullen wij de Tozo en TOGS nader toelichten.

 

 1. Ik ben zelfstandig ondernemer en door de coronacrisis vallen mijn inkomsten weg. Heb ik recht op ondersteuning?

Voor zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP‘ers) die door de coronacrisis tijdelijk in de financiële problemen raken, heeft de overheid een regeling voor inkomensondersteuning afgekondigd: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Met deze regeling kunnen zelfstandigen bij hun woongemeente een aanvraag doen voor aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud (maximaal 3 maanden, tot aan het sociaal minimum) . Deze financiële steun hoeft niet te worden terugbetaald en zal beschikbaar zijn met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. De oorspronkelijke regeling blijft tot 1 juni 2020 bestaan. Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.517,00, met een rente van 2%) aanvragen. De maximale looptijd daarvan is drie jaar en tot januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost.
Een zelfstandige moet in ieder geval aan de volgende vereisten moet voldoen, wil hij in aanmerking kunnen komen voor de financiële ondersteuning:

 • De zelfstandige heeft als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • Hij is tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, woont in Nederland en is Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf van de zelfstandige is economisch nog actief;
 • De zelfstandige staat vóór 17 maart 2020, 18:45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bezit de noodzakelijke vergunningen en voldoet aan de overige wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • Hij voldoet over 2019 aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur in het afgelopen jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Is de onderneming na 1 januari 2019 gestart, dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving in KvK en de aanvraag minimaal gemiddeld 23,5 uur per week aan / in zijn bedrijf hebben gewerkt.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet mogen niet op de zelfstandige van toepassing zijn.

Een DGA van een B.V. kan een beroep doen op de Tozo als hij voldoet aan de volgende (aanvullende) vereisten:

 • De DGA bezit, alleen of samen met andere in de B.V. werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen;
 • Hij werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet zijn niet op hem van toepassing

Eind april 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat de Tozo op bepaalde punten zal worden uitgebreid voor zelfstandig ondernemers die grenswerkers en/of AOW-gerechtigd zijn.

Op de website van uw woongemeente kunt u vinden of en hoe u een aanvraag kunt indienen. Een eerste check of u in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de Tozo kunt u doen op de website van de Rijksoverheid: https://krijgiktozo.nl/

 

 1. Kan ik als zelfstandig ondernemer na 1 juni ook een beroep doen op de Tozo?

De oorspronkelijke Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. Het kabinet heeft aangekondigd dat de regeling eenmalig voor 3 maanden wordt verlengd, tot 1 september 2020. Een aanvraag kan vanaf 1 juni 2020, of in ieder geval met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020, worden ingediend bij uw woongemeente. Wel zal de verlengde regeling, in tegenstelling tot de oorspronkelijke regeling, een partnertoets bevatten. Dat betekent dat bij de beoordeling van de aanvraag van de uitkering het inkomen van uw partner ook meegenomen zal worden. Hierdoor krijgen alleen nog huishoudens die, beide inkomens in aanmerking genomen, onder het sociaal minimuminkomen komen aanspraak op een Tozo-tegemoetkoming.

De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen, blijft bestaan. Heeft de ondernemer onder de oorspronkelijke regeling een lening aangevraagd voor een bedrag onder het maximumbedrag van € 10.157,00, dan kan onder de verlengde regeling een tweede lening worden aangevraagd tot het maximumbedrag is bereikt. Bij de aanvraag moet een ondernemer dan wel verklaren dat er geen sprake is van een situatie van surseance van betaling of faillissement.

 

 1. Mijn bedrijf is hard geraakt door alle coronamaatregelen. Kan ik compensatie krijgen?

De overheid heeft een compensatieregeling geopend voor bedrijven die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen die zijn genomen, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS). Het gaat daarbij om bedrijven gevestigd in Nederland waarvan de hoofdactiviteit, of sinds 29 april 2020: één van de nevenactiviteiten,  ligt in één van de in aanmerking komende sectoren. De in aanmerking komende sectoren zijn hier te vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes ).

De belangrijkste vereisten zijn:

 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland en is geregistreerd in het KvK Handelsregister;
 • De hoofd- of nevenactiviteit moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister. De peildatum hierbij is 15 maart 2020;
 • De onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan zijn sommige sectoren uitgezonderd (zoals bepaalde horecaondernemingen, markthandel, taxi-vervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties);
 • De onderneming verwacht dat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni minimaal € 4.000,00 omzetverlies zal worden geleden en heeft in die periode minimaal dat bedrag aan vaste lasten;
 • Er zijn maximaal 250 medewerkers in dienst bij de onderneming;
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf;
 • De onderneming is niet failliet. Er mag ook geen verzoek tot surseance van betaling zijn ingediend;
 • De onderneming mag over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000,00 aan overheidssteun hebben ontvangen (de-minimisverordening) en het gehele bedrag van € 200.000,00 nog niet hebben uitgeput.

Voor bepaalde horeca-ondernemingen, toeleveranciers, zorgondernemingen en agrarische recreatie-ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van de RVO.

De in aanmerking komende bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00, in eerste instantie bedoeld om hun vaste laste te kunnen voldoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

 

 1. Ik ben mkb’er en kan door de coronacrisis mijn vaste lasten niet betalen. Kan ik voor een tegemoetkoming in aanmerking komen?

Met de verlenging van het noodpakket heeft het kabinet een nieuwe regeling in het leven geroepen: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Onder deze regeling kunnen ondernemers uit de sectoren die voor de TOGS in aanmerking kwamen een belastingvrije tegemoetkoming van de overheid krijgen om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. De hoogte van de tegemoetkoming zal afhankelijk zijn van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). De tegemoetkoming zal maximaal € 20.000,00 voor 3 maanden kunnen bedragen.

Let op: deze regeling geldt op dit moment nog niet. Het is niet duidelijk wanneer de regeling in werking zal treden en hoe deze er precies uit zal zien. Zodra daarover meer bekend is, brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte via deze vragenlijst.

 

 1. Ik ben mkb’er en kom door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen. Wat nu?

Op 28 april 2020 zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verder versoepeld. MKB‘ers en ZZP’ers kunnen hiermee makkelijker geld lenen bij de bank, doordat de Nederlandse overheid voor 90% (MKB) of 80% (grootbedrijven) van het borgstellingskrediet (75% van het krediet dat de bank verstrekt) borg staat voor het krediet. Ook heeft de overheid de looptijd van het krediet verlengd, de toegang laagdrempeliger gemaakt, de premie verlaagd en het totale garantiebudget verhoogd.

Voor kleine ondernemers (micro-, midden- en kleinbedrijf) die voldoende winstgevend waren vóór de coronacrisis en vóór 1 januari 2019 zijn ingeschreven bij de KvK komt een regeling waarmee zij een overbruggingskrediet van € 10.000,00 tot € 50.000,00 kunnen aanvragen. De Nederlandse overheid zal voor 95% garant staan voor de lening.  De looptijd van het krediet zal maximaal 5 jaar zijn, tegen een maximale rente van 4% en een eenmalige premie van 2%. Let op: deze regeling is op dit moment nog in afwachting van Europese goedkeuring en is dus nog niet in werking getreden.

Verder kunnen MKB’ers en grote ondernemingen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO), een regeling voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Het kabinet heeft het garantieplafond en -percentage onder deze regeling verhoogd.

De aanvragen met betrekking tot deze regelingen verlopen via uw geaccrediteerde financier, wat veelal uw bank is. Voor meer informatie over de BMKB kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel op 0800 – 2117. Voor vragen over de GO heeft het RvO een loket geopend met het telefoonnummer 088-0422500.

Startende en kleine onderneming die geraakt zijn door de Coronacrisis en een krediet hebben via Qredits kunnen uitstel tot aflossing aanvragen en daardoor rentekorting gedurende 6 maanden krijgen. Deze maatregel loopt tot eind mei 2020. Voor vragen hierover kan contact opgenomen worden met Qredits op telefoonnummer 0546-534080.

 

 1. Ik ben een startup-ondernemer en heb geen bankrelatie. Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en andere innovatieve ondernemingen om een Corona- Overbruggingslening aanvragen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De leningen kunnen een hoogte hebben van € 50.000,00 tot € 2.000.000,00, met een rente van 3%. Bedragen boven de € 250.000,00 behoeven 25% cofinanciering van de aandeelhouders of andere investeerders. Kijk voor meer informatie op https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/ .

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials