• Veelgestelde vragen COVID-19 Ondernemingsrecht

  1. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor aandeelhouders?

Veel (moderne) statuten van vennootschappen staan toe dat onder voorwaarden op afstand wordt vergaderd en over besluiten digitaal wordt gestemd. Op 24 april 2020 treedt een spoedwet in werking om dit ook mogelijk te maken voor vennootschappen waarbij dit niet in de statuten is geregeld: de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De spoedwet geldt in principe tot 1 september 2020 en zal na publicatie in de Staatscourant in werking treden.

Onder de spoedwet krijgen besturen van nv’s en bv’s de mogelijkheid om de algemene vergadering langs elektronische weg te laten plaatsvinden en aandeelhouders digitaal hun stem te laten uitbrengen. Voor een dergelijke algemene vergadering gelden wel speciale voorwaarden. Zo moeten aandeelhouders tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering  de mogelijkheid hebben om vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. Die vragen moeten tijdens de algemene vergadering worden behandeld en de antwoorden daarop moeten op de website van de vennootschap worden geplaatst of elektronisch toegankelijk gemaakt worden voor de aandeelhouders.

Verder krijgen besturen de mogelijkheid om zelfstandig de termijn, waarbinnen de jaarrekening en het bestuursverslag ter inzage moeten worden gelegd, te verlengen. Maakt het bestuur van deze mogelijkheid gebruik, dan heeft de algemene vergadering, die normaal gesproken over een eventuele verlenging moet beslissen, deze verlengingsbevoegdheid niet.

 

  1. Ik ben bestuurder van een rechtspersoon en deze kan haar contractsverplichtingen niet nakomen. Kan ik daarvoor aansprakelijk worden gehouden door de andere contractspartij?

Onder bijzondere omstandigheden kan de bestuurder, naast de rechtspersoon, aansprakelijk worden gehouden door de andere contractspartij. De bestuurder moet dan zo onzorgvuldig gehandeld hebben, dat hem een “ernstig verwijt” kan worden gemaakt. Hiervan kan sprake zijn als de bestuurder namens de rechtspersoon contractsverplichtingen is aangegaan terwijl hij behoorde te begrijpen dat de rechtspersoon deze niet zou kunnen nakomen en de rechtspersoon geen verhaal zou bieden voor de schade. Ook kan daarvan sprake zijn in het geval de bestuurder, in het zicht van een faillissement, bepaalde crediteuren bewust wél en andere bewust niet betaalt. Voor bestuurders van ondernemingen die door de coronacrisis in zwaar weer komen, is dit aansprakelijkheidsriscio dus een belangrijk aandachtspunt.

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials