• Veelgestelde vragen COVID-19 (Internationale) Contracten

  1. Mijn (buitenlandse) leverancier kan door de coronacrisis niet leveren. Wat nu?

Dat zal in de eerste plaats afhangen van de inhoud van de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden. Daarin is vaak een clausule opgenomen voor situaties van overmacht, ook wel ‘force majeure’ genoemd. De clausule bepaalt wat de rechten en plichten van de leverancier zijn in het geval hij niet kan leveren vanwege een overmachtssituatie. Zo kan bepaald zijn dat de leverancier bij overmacht zijn prestatie enkele maanden mag opschorten en de schade voor de ander zoveel mogelijk moet beperken. Of de coronacrisis als overmachtssituatie kan worden aangemerkt, zal afhangen van de formulering van de overmachtsclausule.

Is er geen overmachtsclausule overeengekomen, dan moet de vraag of de leverancier aansprakelijk is voor niet nakomen van zijn leveringsverplichting beantwoord worden aan de hand van het recht dat op de overeenkomst van toepassing is. De meeste buitenlandse rechtssystemen kennen, net als het Nederlandse, een overmachtsregeling. Vaak komt deze  regeling erop neer dat een leverancier zich op overmacht kan beroepen wanneer nakoming van zijn verplichting onmogelijk of onredelijk bezwarend is. Van geval tot geval zal dan bekeken moeten worden of de coronacrisis als overmachtssituatie bestempeld kan worden. Dit zal wat (mede) afhankelijk zijn van de maatregelen die zijn afgekondigd in het land waarvan het recht van toepassing is verklaard.

In sommige internationale contracten is de overmachtsclausule zoals opgesteld door de International Chamber of Commerce (The ICC Force Majeure Clause) van toepassing verklaard. Voor dergelijke contracten is van belang dat de ICC in maart 2020 de bepaling heeft aangepast aan de coronacrisis. Zo worden “trade restrictions” in de versie van maart 2020 als een geval van overmacht aangemerkt. De complete tekst van aangepaste versie vindt u hier: https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf

Bij toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) geldt dat op grond van artikel 79 CISG een partij niet aansprakelijk is, “if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences”. Hieruit blijkt dat het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst van belang is. Is immers de overeenkomst vóór de uitbraak van het coronavirus en in het bijzonder vóórdat de maatregels van de overheid zijn genomen tot stand gekomen, dan was de uitbraak niet te voorzien voor de partijen. De situatie is anders indien de overeenkomst na de uitbraak en in het bijzonder na het nemen van de maatregels van de overheid. In dit geval zal een beroep op artikel 79 CISG niet meer mogelijk zijn.

 

  1. Wat zijn mijn opties als mijn leverancier een geslaagd beroep op overmacht kan doen?

Doet de leverancier een geslaagd beroep op overmacht, dan zal hij in beginsel niet tot nakoming van zijn leveringsverplichting of schadevergoeding kunnen worden aangesproken. U kunt dan mogelijk andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door (na een ingebrekestelling) de overeenkomst op te zeggen, te ontbinden of uw eigen tegenprestatie tijdelijk op te schorten. De overeenkomst, de algemene voorwaarden of het toepasselijke rechtssysteem kunnen hierover regelingen bevatten. Onder Nederlands recht geldt als eis dat een ontbinding of opschorting gerechtvaardigd moet zijn, gezien alle omstandigheden van het geval (zoals de belangen van de contractspartijen en de aard van de overeenkomst).

 

  1. En hoe zit het als ik mijn leverancier niet op tijd kan betalen? Kan ik mij op overmacht beroepen?

Bij een gebrek aan financiële middelen kunt u in beginsel geen geslaagd beroep op overmacht doen. Een dergelijke betalingsonmacht blijft- enkele uitzonderingen daargelaten- voor uw rekening en risico. Daarnaast zult u mogelijk rente, een boete en buitengerechtelijke kosten aan uw leverancier moeten betalen. De overeenkomst met uw leverancier, de algemene voorwaarden of het toepasselijke rechtssysteem kunnen nadere regelingen hierover bevatten.

 

  1. Zijn er ook alternatieve oplossingen denkbaar?

Bovengenoemde scenario’s zijn ingrijpend en mogelijk niet wenselijk in deze tijd. Een alternatief zou kunnen zijn om bij problemen zo spoedig mogelijk met de leverancier in overleg te treden over een oplossing van het probleem, zoals het tijdelijk uitstellen van de contractsverplichtingen. Het is dan verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Neem gerust contact met ons op over hoe wij u hierin kunnen bijstaan.

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials