• Veelgestelde vragen COVID-19 Incasso / Procedures

 1. Wat is het gevolg van de coronacrisis voor nieuwe of lopende (incasso) procedures?

Deurwaarders zijn aan het werk en dagvaardingen worden uitgebracht. In principe moet de deurwaarder de dagvaarding in persoon betekenen. Er is evenwel een spoedwet in de maak die het mogelijk maakt dat de deurwaarder de dagvaarding rechtsgeldig in de brievenbus van de gedaagde kan achterlaten, wanneer hij van mening is dat in persoon betekenen niet verantwoord is in het kader van de RIVM-richtlijnen.

en bewaard.

De gebouwen van de rechtbanken, hoven en bijzondere colleges zijn vanaf 17 maart 2020 in principe gesloten. Deze sluiting betekent echter niet dat er geen nieuwe procedures opgestart kunnen worden. Dagvaardingen en verzoekschriften kunnen op de normale wijze worden aangebracht. Schriftelijke proceshandelingen, zoals een conclusie van antwoord of een verweerschrift, vinden gewoon doorgang. Vanaf 9 april 2020 kunnen de stukken- naast de gebruikelijke wijze van indienen (post, fax)- ook via de ‘Veilig mailen voorziening van de Rechtspraak’ worden ingediend. Hiervoor is per rechtbank, per zaaksoort een e-mailadres opengesteld. Van stukken die voorzien moeten zijn van een handtekening moet ook een papieren exemplaar via de post bij de rechtbank worden ingediend.

In sommige procedures geldt een speciaal corona-procesreglement. Zo hebben de gerechtshoven besloten om in civiele dagvaardingszaken tijdelijk de termijnen voor alle proceshandelingen te verruimen. Verder geldt voor kantonzaken aangebracht vanaf 17 maart 2020 dat als er op de roldatum geen stukken zijn binnengekomen, de zaak wordt aangehouden. De gedaagde zal dan door de rechtbank benaderd worden met de vraag of deze mondeling wil reageren. Reageert de gedaagde niet binnen de gestelde termijn, dan wijst de rechtbank een verstekvonnis. In niet-kantonzaken waarin de gedaagde verzuimt advocaat te stellen kan de rechtbank gewoon verstek verlenen.

Mondelinge behandelingen gaan tot en met 28 april 2020 niet door.  Bij superspoed kan de rechter bepalen dat de zitting toch moet doorgaan. Gaat de zitting niet door, dan wordt de zaak aangehouden. Partijen kan in plaats daarvan gevraagd worden of zij akkoord gaan met een schriftelijke voortzetting van de procedure.

Tot en met 6 april 2020 gold dit alleen voor de volgende soorten zaken: deelgeschillen, voorlopige voorzienings- en beslagzaken (‘urgente zaken’). Voor wat betreft de periode ná 6 april 2020 heeft De Rechtspraak de lijst van urgente zaken uitgebreid. In die periode kunnen ook zaken worden behandeld waarvan naar mening van de rechter de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april 2020 én waarin tussen partijen geen overstemming kan worden bereikt over het schriftelijk afdoen van de procedure. Daarbij kan volgens De Rechtspraak- naast de hierboven reeds genoemde zaken- worden gedacht aan:

 • Kort gedingen (zie hieronder onder vraag 19)
 • Verzoeken tot ontslag statutair bestuurder
 • Huurzaken, met dien verstande dat tot 1 juni 2020 in woonruimtezaken geen ontruiming wordt uitgesproken (verstek- en uitgeprocedeerde zaken inbegrepen), met uitzondering van super spoedeisende zaken (zoals bij criminele activiteiten of ernstige overlast)
 • Bezwaar/ beroepschriften in het kader van faillissementsbeslissingen
 • Handelsverzoeken bij de voorzieningenrechter ( zoals inroepen huurbeding, verlof verkoop aandelen)
 • Wwz- zaken (Wet werk en zekerheid), waar het gaat om ontbinding, schorsing vernietiging opzegging, loondoorbetaling en/of concurrentiebeding
 • Verzoek verlenging huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging huurovereenkomst, mits de verhuurder – naar het oordeel van de rechter- zijn urgentie voldoende heeft onderbouwd.

Deze lijst is niet limitatief en zal – afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de betreffende rechtbank – naar het oordeel van de rechter ook nog andere zaken kunnen bevatten.

Voor de zittingen in al deze zaken geldt dat deze zo min mogelijke fysiek zullen plaatsvinden.  De rechtspraak werkt er hard aan om – waar mogelijk- de zittingen digitaal (bijvoorbeeld via Skype) te laten verlopen.

Uitspraken worden gewoon gedaan, maar zonder publiek en procespartijen mogen slechts een beperkte afvaardiging meenemen. De rechtspraak onderzoekt de mogelijkheid om uitspraken te livestreamen en zal zo veel mogelijk uitspraken publiceren op rechtspraak.nl.

 

 1. Gaan zittingen ook door?

Mondelinge behandelingen vinden voorlopig niet in fysieke vorm plaats. Gaat de zitting niet door, dan wordt de zaak aangehouden. De rechter kan partijen in plaats daarvan vragen of zij akkoord kunnen gaan met een schriftelijke voortzetting van de procedure. Gaan partijen daarmee akkoord, dan wordt de procedure dus (voorlopig) verder schriftelijk gevoerd.

Is de rechter van mening dat de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld én kunnen partijen geen overstemming bereiken over het schriftelijk afdoen van de procedure, dan kan de rechter beslissen dat de zitting doorgaat. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende soorten zaken:

 • Kort gedingen (zie hieronder onder vraag 4)
 • Verzoeken tot ontslag statutair bestuurder
 • Huurzaken, met dien verstande dat tot 1 juni 2020 in woonruimtezaken geen ontruiming wordt uitgesproken (verstek- en uitgeprocedeerde zaken inbegrepen), met uitzondering van super spoedeisende zaken (zoals bij criminele activiteiten of ernstige overlast)
 • Bezwaar/ beroepschriften in het kader van faillissementsbeslissingen
 • Handelsverzoeken bij de voorzieningenrechter ( zoals inroepen huurbeding, verlof verkoop aandelen)
 • Wwz- zaken (Wet werk en zekerheid), waar het gaat om ontbinding, schorsing vernietiging opzegging, loondoorbetaling en/of concurrentiebeding
 • Verzoek verlenging huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging huurovereenkomst, mits de verhuurder – naar het oordeel van de rechter- zijn urgentie voldoende heeft onderbouwd.
 • Deelgeschillen
 • Beslagzaken

Deze lijst is niet limitatief en zal – afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de betreffende rechtbank – naar het oordeel van de rechter ook nog andere zaken kunnen bevatten. Op 23 april 2020 berichtte de Rechtspraak dat ernaar wordt gestreefd om zo veel mogelijk zaken door te laten gaan.

Voor de zittingen in al deze zaken geldt dat deze zo veel mogelijk via telefoon of beeldbellen zullen plaatsvinden en zo min mogelijk fysiek. Voor bepaalde zeer urgente zaken vinden vanaf 11 mei 2020 weer fysieke zittingen plaats. Het gaat dan om zaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht. Daarbij krijgen strafzaken, jeugdzaken en familiezaken prioriteit. De gerechtsgebouwen zijn ‘coronabestendig’ gemaakt om veilig deze partijen te kunnen ontvangen.

 

 1. Worden er uitspraken gedaan?

Uitspraken worden gewoon gedaan, maar zonder publiek en procespartijen mogen slechts een beperkte afvaardiging meenemen. De Rechtspraak onderzoekt de mogelijkheid om uitspraken te livestreamen en zal zo veel mogelijk uitspraken publiceren op rechtspraak.nl.

 

 1. Gaan kort geding zaken, zoals ontruimingszaken, gewoon door?

In kort geding zaken geldt dat zij uiterst spoedeisend moeten zijn om nu behandeld te worden. Volgens het tijdelijke procesreglement voor kort gedingen is het aan de rechter om te bepalen of een zaak urgent is. Zo ja, dan zal hij een mondelinge behandeling, al dan niet via beeldbellen, bepalen. In plaats daarvan kunnen partijen instemmen met een schriftelijke procedure via e-mail.

Op 25 maart 2020 heeft Minister van Veldhoven aangegeven dat zaken over huisuitzettingen niet als urgent worden aangemerkt, tenzij de kort geding rechter oordeelt dat de zitting moet doorgaan vanwege superspoed. Daarvan zal niet snel sprake zijn. In kort gedingen over huisuitzettingen zullen volgens de Minister dus voorlopig geen mondelinge behandeling plaatsvinden. Dit is in lijn met haar afspraak met verhuurdersorganisaties om tijdens de Coronacrisis geen huisuitzettingen te laten plaatsvinden.

Voor niet-urgente zaken wordt in principe een pro-forma datum voor de mondelinge behandeling bepaald. Het tijdelijk procesreglement laat evenwel ruimte voor de rechter om bovengenoemde werkwijze ook voor niet-urgente zaken te volgen.

 

 1. Hoe zit het met faillissementsaangiften of – verzoeken?

De wekelijkse faillissementszittingen zullen zoveel mogelijk schriftelijk doorgaan of via telefonische (beeld)verbinding. Bij de beoordeling van faillissementsverzoeken gedaan door schuldeisers zal de rechter rekening houden met de coronapandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie.

De behandeling van surseances van betaling, verzet en spoedverzoeken verlopen schriftelijk.

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials