• 02 Ok

    Snel incasseren: het incasso kort geding

Heeft u te maken met een niet-betalende wederpartij, zonder dat deze een juridisch verweer heeft? In bepaalde gevallen kunt u dan al binnen een paar weken een gerechtelijk vonnis verkrijgen waarmee u executiemaatregelen kunt treffen.

De schuldeiser van een niet-betalende wederpartij is voor het verkrijgen van een vonnis niet altijd noodzakelijk aangewezen op de standaard gerechtelijke procedure en de daarmee samenhangende (lange) termijnen, de wisseling van schriftelijke stukken, aanhoudingen enzovoorts. Sommige rechtbanken hebben namelijk zogenaamde incasso kort gedingen in het leven geroepen, waarbij de zaak wekelijks op een vast tijdstip worden behandeld.

Om deze snelle procedure te kunnen volgen, moet het gaan om geldvorderingen die voortvloeien uit huurovereenkomsten of overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen, kredieten en/of diensten. Verder moet het gaan om “keiharde” vorderingen, dat wil zeggen vorderingen die niet door de wederpartij worden betwist, dan wel in redelijkheid niet kunnen worden betwist, of waarbij in redelijkheid niet valt te verwachten dat de wederpartij op de zitting zal verschijnen.

Hoe verloopt de procedure?
De wederpartij dient te zijn aangemaand, hetzij per aangetekend schrijven, dan wel per deurwaardersexploot. Vervolgens dient de wederpartij te worden gedagvaard. Handig en ook toelaatbaar is het om de aanmaning en de dagvaarding in één handeling door de deurwaarder per exploot aan de wederpartij te laten betekenen. In de dagvaarding dienen de dag en het tijdstip waartegen de wederpartij ter zitting wordt opgeroepen te zijn vermeld. Die zittingsdag kan al worden bepaald op de vaste dag in de week daarop, als er maar een termijn van tenminste drie werkdagen voor de zitting in acht wordt genomen waarbinnen twee kopieën van de dagvaarding bij de rechtbank moeten zijn ingeleverd.

Als ter zitting blijkt dat de wederpartij toch een inhoudelijk verweer wenst te voeren, dan kan de voorzieningenrechter de behandeling van de zaak naar een latere datum en tijdstip verwijzen en zal de zaak worden voortgezet als een gewoon kort geding. Overigens gebeurt het niet zelden dat bij een verschijnende wederpartij de kwestie buiten de zittingzaal, al voor het uitroepen van de zaak, onderling wordt geregeld. In dat geval kan de zaak op het laatste moment worden ingetrokken en zijn geen griffierechten verschuldigd.

Indien de wederpartij niet ter zitting verschijnt, wordt direct vonnis gewezen. Dit geldt ook als de wederpartij verschijnt, maar geen inhoudelijk verweer heeft. Dat vonnis is doorgaans binnen een week beschikbaar en in dat geval dus ook binnen een week uitvoerbaar.
Voor het aanhangig maken en het voeren van een incasso kort geding, is de bijstand van een advocaat verplicht.

Nexa Velo Advocaten

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials