• 23 Ok

    Schade bij niet-doorgaan aannemingsovereenkomst

Op 7 oktober 2014 heeft het gerechtshof Den Bosch een interessante uitspraak gedaan over de schadevergoeding waarop een aannemer recht heeft als een bouwproject uiteindelijk niet doorgaat.

Casus

Het ging in deze zaak om het volgende. Een opdrachtgever en een aannemer sluiten in 2004 een overeenkomst waarin zij afspreken dat zij in bouwteamverband een bouwplan zullen gaan realiseren. De jaren daarna wordt geen gevolg gegeven aan deze afspraak. Pas in 2009 wordt de aannemer gevraagd een offerte uit te brengen. De opdrachtgever heeft dan inmiddels zelf het ontwerp reeds voor het grootste deel afgerond. De offerte van de aannemer is ruim boven het budget van de opdrachtgever, waarop de opdrachtgever besluit met een andere partij verder te gaan.

Uitspraak

De aannemer stapt hierop naar de rechter. Hij vraagt om vergoeding van gederfde winst. De aannemer is namelijk van mening dat tussen partijen een aanneemovereenkomst tot stand is gekomen. Het hof is een ander oordeel toegedaan. Het hof meent dat er sprake is van een zogenaamde voorbereidende hulpovereenkomst (afspraak om samen een bouwteam te vormen) welke wellicht zou kunnen leiden tot een aanneemovereenkomst. Daarbij gaat het hof uitgebreid in op de werking van het bouwteamverband, en de kans dat hieruit voor de aannemer een aanneemovereenkomst voortvloeit.

Had de aannemer namelijk zitting mogen nemen in het bouwteam, dan had hij mee kunnen denken over de uitwerking van het ontwerp en had hij zijn offerte hierop kunnen aanpassen. Deze kans is hem niet geboden door de opdrachtgever, die de aannemer enkel op basis van het reeds ontwikkelde ontwerp de kans gaf een aanbieding te doen. Het hof is dan ook van oordeel dat de opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten, en om die reden schadeplichtig is jegens de aannemer.

De vraag is echter welke schade de aannemer heeft geleden. Het hof komt tot de conclusie dat de aannemer recht heeft op 50% van de verwachte winst bij het project. De onderbouwing hiervan is dat een aannemer in een bouwteam normaal gesproken twee mogelijkheden heeft; hij krijgt de opdracht wel of hij krijgt de opdracht niet.

Gevolgen voor de praktijk

Uit deze uitspraak blijkt nog maar eens dat zorgvuldig moet worden omgegaan met – al dan niet op papier vastgelegde – afspraken in de zogenaamde precontractuele fase, de fase voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Partijen dienen elkaars belangen tijdens de onderhandelingen te respecteren, en zijn niet vrij zomaar met een andere partij in zee te gaan.

Indien u vragen heeft over dit artikel of het bouwrecht in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Nexa Velo Advocaten.

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials