• 28 Jul

    Rechtbank geeft renteswap-gedupeerden verweren tegen de Stichting Renteswapschadeclaim

Veel MKB-ondernemers met een renteswap haalden opgelucht adem toen de door de AFM aangestelde Derivatencommissie op 5 juli 2016 het uniforme herstelkader presenteerde. Het herstelkader geeft de banken uitgebreide instructies over hoe zij hun renteswap-klanten moeten compenseren. Inmiddels hebben alle betrokken banken het herstelkader geaccepteerd. De onrust rondom de slepende derivatenaffaire lijkt daarmee grotendeels tot een einde gekomen.

Stichting Renteswapschadeclaim aast nu op de vergoedingen die de klanten van de banken moeten ontvangen. Meer dan 450 gedupeerden hebben zich bij de stichting aangesloten. In veel gevallen heeft de stichting een succesfee van 25% bedongen.

Met een collectieve actie – ook wel massaclaim genoemd – zou de Stichting Renteswapschadeclaim opkomen voor de belangen van de MKB-klanten die met een renteswap zijn opgezadeld. De rechtbank Oost-Brabant heeft de stichting echter niet-ontvankelijk verklaard. De stichting is bij de rechtbank dus niet welkom en de claim wordt niet inhoudelijk beoordeeld. Dit vonnis is gebaseerd op twee gronden.

Ten eerste is de rechtbank van oordeel dat een massaclaim over renteswaps juridisch-inhoudelijk niet mogelijk is. Weinig juristen zullen zich daarover verbazen. Bij zaken over renteswaps hangt de uitkomst af van de omstandigheden van het concrete geval. Het gaat erom wat de bank precies heeft medegedeeld en wat de bewuste klant had moeten begrijpen. De feiten in elke zaak zijn anders en een renteswap is niet per definitie een ongeschikt product. Er zijn simpelweg teveel variabelen om tot een bundeling te komen. Van een massaclaim viel dan ook niets te verwachten. De rechtbank heeft dat nu bevestigd.

Ten tweede heeft de rechtbank vastgesteld dat de belangen van de gedupeerde ondernemers bij de Stichting Renteswapschadeclaim niet voldoende zijn gewaarborgd. De  stichting voldoet niet aan de eisen van de Claimcode. Alle macht is geconcentreerd bij de directeur. Ook is de stichting opgericht met als enig doel het voeren van een collectieve actie. Volgens de rechtbank voeren commerciële motieven de boventoon. Verder wijst de rechtbank erop dat de stichting buiten de massaclaim voor de gedupeerde ondernemers geen concrete resultaten heeft bereikt.

De Stichting Renteswapschadeclaim verwijt de banken dat zij hun klanten onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd. De pot verwijt hier de ketel. De stichting hield haar klanten voor dat zij hun belangen zou behartigen en dat de massaclaim kans van slagen zou hebben. Met het vonnis van de rechtbank staat vast dat de stichting haar klanten niet juist heeft voorgelicht. De stichting kan nog tot eind september tegen het vonnis in hoger beroep. In mijn visie maakt de Stichting Renteswapschade ook daar geen kans.

Gedupeerden die bij Stichting Renteswapschadeclaim zijn aangesloten hebben dus goede redenen om niet aan de stichting te hoeven betalen. Met haar vonnis heeft de rechtbank hen ammunitie gegeven om zich tegen de vorderingen  van de stichting te verweren. Het ligt voor de hand dat de gedupeerden zich nooit bij stichting zouden hebben aangesloten als zij de ware stand van zaken kenden. Stichting Renteswapschadeclaim heeft hen op basis van onjuiste mededelingen bewogen om met haar een overeenkomst te sluiten.

Naar mijn mening kunnen de gedupeerden deze overeenkomst vernietigen door een beroep te doen op dwaling. De overeenkomst wordt dan geacht nooit te hebben bestaan: De klant is aan de stichting niets verschuldigd en de stichting moet reeds aan haar betaalde bedragen terugbetalen.

Ook de overeenkomst tussen de Stichting Renteswapschadeclaim en de klant is niet altijd waterdicht. Het gebrek aan een enig door de stichting bereikt resultaat speelt daarbij een rol. Gedupeerden kunnen zich dus op goede gronden verweren tegen de claim van de claimstichting.

Voor meer informatie hieromtrent neemt u contact op met Mr. L.F.P. (Luc) Coehorst.

Luc Nexa Velo Advocaten
Mr. L.F.P. Coehorst

M lcoehorst@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials