• Privacy

PRIVACYSTATEMENT NEXA VELO ADVOCATEN

 1. Algemeen

Nexa Velo Advocaten verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘’AVG’’). Nexa Velo Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Nexa Velo Advocaten verwerkt. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 januari 2019.

 1. Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is verstaan. In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites.

 • Doel verwerking persoonsgegevens

Nexa Velo Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 1. Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures: wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (incl. administratieve afhandeling) van de betreffende opdracht.
 2. Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 3. Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen: wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 4. Marketing- en communicatieactiviteiten;
 5. Deelname aan onze events: bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u een deelnamebewijs toe te kunnen sturen.
 6. Werving en selectie: om uw sollicitatie te kunnen behandelen, vragen wij om persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan.
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Nexa Velo Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • Contactgegevens zoals adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • Aanvullende persoonsgegevens zoals kopie identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • Financiële informatie;
 • Technische gegevens zoals uw IP adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • Alle overige gegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hiervoor in 2.1 genoemde doeleinden.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Nexa Velo Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 • Grondslag verwerking persoonsgegevens

Nexa Velo Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.
 • Delen van persoonsgegevens met derden

Nexa Velo Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk voor een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Nexa Velo Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Nexa Velo Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Nexa Velo Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundige rapport.

 • Beveiliging persoonsgegevens

Nexa Velo Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Nexa Velo Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Nexa Velo Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via privacy@nexavelo.nl.

 • Bewaartermijn persoonsgegevens

Nexa Velo Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van de beroeps- of gedragsregels dan houden wij deze termijn aan.

 1. Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Nexa Velo Advocaten als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoek zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

Adres:                         Nexa Velo Advocaten Postbus 85308 3508 AH UTRECHT

Email:                         privacy@nexavelo.nl

Telefoon:                    030-6008383

Contactpersoon:        E.H. van Oosterwijk

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om onze verklaring regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website (www.nexavelo.nl). Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

 1. Social media

Op de website van Nexa Velo Advocaten (www.nexavelo.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Nexa Velo Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden gebruik maakt is het raadzaam eerst het privacy statement door te lezen.

 1. Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via:

Adres:                           Nexa Velo Advocaten Postbus 85308 3508 AH UTRECHT

Email:                           privacy@nexavelo.nl

Telefoon:                      030-6008383

Contactpersoon:         E.H. van Oosterwijk

Mocht u contact op willen nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor algemene informatie over uw privacyrechten, dan kan dat via het Informatie- en Meldpunt Privacy: 088-1805250 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur).

In het geval van schending van uw privacyrechten kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen. Hiervoor verwijzen wij u naar de klachtenpagina op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nexa Velo Advocaten is een handelsnaam van Velo Advocaten B.V. (KvK 30139071).

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials