• 03 Ok

    Modernisering Ziektewet

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels in het geval werknemers ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek worden. Een uitleg van de nieuwe regels en enkele praktijktips.

Per 1 januari 2014 is de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsgeschiktheid Vangnetters in werking getreden. Het doel van de wet is het terugdringen van het aantal ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit wordt bereikt door financiële prikkels voor werkgevers in de vorm van premiedifferentiatie. De premie is afhankelijk van het verzuimpercentage. Daarbij wordt ook gekeken naar werknemers die ziek uit dienst gaan, werknemers die binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek worden en werknemers met een fictief dienstverband (bijvoorbeeld freelancers en stagiaires).

Grote werkgevers (meer dan 100 maal de gemiddelde loonsom per werknemer) lopen door de wijziging het grootste financiële risico. Voor deze groep geldt op werknemersniveau een individuele premiedifferentiatie. Gaat een ex-werknemer het vangnet van de Ziektewet in, dan heeft dat directe gevolgen voor de te betalen premie. Voor middelgrote ondernemers (tussen de 10 en 100 keer de gemiddelde loonsom per werknemer) geldt dat zij een gecombineerde premie, deels sectoraal en deels individueel, betalen. Kleine werkgevers (minder dan 10 maal de gemiddelde loonsom per werknemer) behouden hun sectoraal bepaalde premie. Op deze laatste groep heeft de wijziging dan ook de minste impact.

Voor alle drie de groepen werkgevers gaat het UWV bij het vaststellen van de hoogte van de premie uit van de instromers in het vangnet van de Ziektewet van twee jaar terug. Voor de premie in 2014 wordt dus gekeken naar het verzuim in 2012.

Ook de werknemer die ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt en een ziektewetuitkering krijgt, telt mee voor het bepalen van de hoogte van de premie. Let op: dus ook op de werknemer met een vast dienstverband die ziek uit dienst gaat via een sociaal plan of door middel van een vaststellingsovereenkomst (binnen de wachttijd van 104 weken) is de nieuwe wet van toepassing.

Zieke werknemers zullen nog meer aandacht vragen van de werkgever. Een werkgever heeft er namelijk nog meer belang bij er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat zijn werknemer zo snel als mogelijk de eigen dan wel passende werkzaamheden kan hervatten. Gaat de werknemer ziek uit dienst, of is er sprake van een ziekmelding binnen vier weken na het einde van het dienstverband, dan zal de werkgever er groot belang bij hebben dat de werknemer spoedig herstelt.

Tips
Om de financiële gevolgen van de nieuwe wet zo beperkt mogelijk te houden kunt u het volgende doen:

  • Houdt intensief contact met de flexwerker die ziek uit dienst is gemeld;
  • Neem een beding op in de arbeidsovereenkomst waarin de verplichtingen van de werknemer staan omschreven op het moment dat hij ziek uit dienst gaat of wanneer hij binnen 28 dagen nadat hij uit dienst is getreden ziek wordt. Denk hierbij aan een meldings- en /of re-integratieplicht;
  • Controleer de berichten van het UWV en maak indien nodig tijdig bezwaar tegen UWV beschikkingen;
  • Maak als de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd met een werknemer afspraken over wat zijn verplichtingen zijn als hij zich binnen 4 weken na einde dienstverband ziek meldt;
  • Pas uw verzuimbeleid aan op de nieuwe wetgeving.

Indien u vragen over dit onderwerp heeft, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Nexa Velo Advocaten

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials