• 13 mei

    Weens Koopverdrag van toepassing?

Als naar aanleiding van internationale handelstransacties een geschil ontstaat, wordt ons vaak de vraag gesteld welk recht van toepassing is op de relatie tussen de conflicterende partijen. Gaat het daarbij om een geschil omtrent de koop van roerende zaken, dan dient als eerste te worden vastgesteld of het Weens Koopverdrag van toepassing is.

Hierna volgt een korte uitleg over het Weens Koopverdrag en enkele handvatten om vast te stellen of het Weens Koopverdrag van toepassing is op uw overeenkomst.

Wat is het Weens Koopverdrag?

Het Weens Koopverdrag bevat regels voor de koop van roerende zaken tussen professionele partijen. Zo bevat het verdrag regels omtrent de kwaliteit, betaling, aflevering en non-conformiteit van zaken, maar ook over de ontbinding van koopovereenkomsten en schadevergoeding.

Een aantal van de meest in het oog springende regels:

  • een koper is verplicht om gekochte zaken snel te inspecteren en binnen een redelijke termijn te klagen over eventuele gebreken;
  • in geval van gebreken kan de koper nakoming verlangen door herstel van de gebreken of vervanging van de gebrekkige zaken. Ook kan hij de overeenkomst ontbinden, de gebrekkige zaken behouden tegen een lagere prijs en/of een schadevergoeding vorderen;
  • bij vervanging van gebrekkige zaken en ontbinding moet het gaan om een “wezenlijke tekortkoming”, omdat de vervoerskosten bij vervanging of retourzending in internationale transacties vaak hoog zijn.

Welke landen zijn aangesloten bij het Weens Koopverdrag?

In ieder geval zijn de meeste Europese landen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk), de Verenigde Staten, Brazilië, China, Japan en Rusland aangesloten bij het Weens Koopverdrag. Hier tref je een lijst van deelnemende landen.

Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?

Het Weens Koopverdrag is van toepassing als sprake is van een koopovereenkomst van roerende zaken tussen professionele partijen die beiden gevestigd zijn in een land dat aangesloten is bij het verdrag.

Ook als partijen in hun koopovereenkomst het nationale recht van een verdragsstaat van toepassing hebben verklaard, is het Weens Koopverdrag van toepassing. Als een staat aangesloten is bij het verdrag gaat het verdrag voor op het nationale recht van die staat.

Wanneer is het Weens Koopverdrag niet van toepassing?

Het verdrag is onder andere niet van toepassing op de koop van onroerende zaken, koop door consumenten en het verlenen van diensten.

Daarnaast kan de toepasselijkheid van het verdrag (geheel of gedeeltelijk) worden uitgesloten in een koopovereenkomst. Een algehele uitsluiting van het verdrag kan alleen uitdrukkelijk plaatsvinden, dat wil zeggen dat de uitsluiting van het Weens Koopverdrag letterlijk wordt genoemd in de koopovereenkomst. Zoals hiervoor vermeld, geldt een keuze voor het nationale recht van een verdragsstaat in ieder geval niet als uitsluiting.

Als partijen in hun overeenkomst of algemene voorwaarden een regeling opnemen die afwijkt van het Weens Koopverdrag, dan is die regeling van toepassing met (gedeeltelijke) uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De in de praktijk regelmatig gebruikte Incoterms sluiten het Weens Koopverdrag bijvoorbeeld gedeeltelijk uit door middel van een eigen regeling voor o.a. kosten van vervoer en verzekering, en overgang van risico.

Is de uitsluiting van het Weens Koopverdrag in mijn algemene voorwaarden geldig?

In de praktijk wordt het Weens Koopverdrag vaak uitgesloten in algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van een partij (en daarmee de geldigheid van de uitsluiting van het Weens Koopverdrag) zijn echter alleen van toepassing als zij onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst.

Ook de vraag of algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst en daarmee van toepassing zijn moet worden beantwoord aan de hand van het Weens Koopverdrag.¹ De CISG Advisory Council heeft in dat kader toegelicht² dat partijen het er expliciet of impliciet over eens moeten zijn dat de algemene voorwaarden op hun overeenkomst van toepassing zijn en dat de andere partij een redelijke mogelijkheid moet hebben gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de algemene voorwaarden aan de overeenkomst zijn gehecht, vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld, per post of per email zijn toegezonden of voor kennisneming beschikbaar zijn via een duidelijke verwijzing naar een website in een taal waarvan verwacht kan worden dat de andere partij deze machtig is.


¹ Volgens vaste rechtspraak, zie bijvoorbeeld HR 28 januari 2005, NJ 2006, 517.

² CISG Advisory Council Opinion No. 13. De CISG Advisory Council is een international expertgroep met een adviserende rol omtrent de uitleg en toepassing van het Weens Koopverdrag. Het lijkt erop dat de Nederlandse rechters het advies van de Advisory Council in Opinion No. 13 opvolgen.

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials